Algemene voorwaarden Van Leeuwen Verhuizingen B.V. Ankeveen

 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • klant: de opdrachtgever en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst.
 • Van Leeuwen: Van leeuwen Verhuizingen B.V. te Ankeveen.
 • overeenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij Van Leeuwen zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren hetzij uitsluitend in een gebouw, hetzij ten dele in een gebouw en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg.
 • verhuisgoederen: zaken die zich in een ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting behoren en als zodanig reeds zijn gebruikt.
 • inboedel: alle verhuisgoederen die onder de verhuisovereenkomst vallen; niet tot de inboedel worden gerekend geld, sieraden en waardepapieren.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op verhuizingen zowel binnen Nederland als in het buitenland.

 

Artikel 3 - Offerte
1. De offerte wordt schriftelijk of per e-mail uitgebracht.
2. In de offerte worden in ieder geval vermeld:

 • de door Van Leeuwen te verrichten werkzaamheden.
 • de prijs van die werkzaamheden.
 • dat de inboedel tijdens de verhuizing is verzekerd tot een bedrag van euro 100.000.
 • voor zover bekend de datum en het tijdstip van de verhuizing.
 • dat op de te verrichten werkzaamheden deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

3. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum.

 

Artikel 4 - Verzekering
1. Van Leeuwen heeft de inboedel van de klant tijdens de verhuizing binnen Nederland verzekerd tot een bedrag van
euro 100.000. De inboedel is verzekerd op basis van dagwaarde. Onder dagwaarde wordt verstaan het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig is om nieuwe zaken aan te schaffen minus het bedrag aan afschrijving door veroudering of slijtage.
2. Ten aanzien van de schadeomvang geldt dat:

 • als schade wordt aangemerkt het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de gebeurtenis of, naar keuze van de verzekeraar, de onmiddellijk na de gebeurtenis vastgestelde herstelkosten, die naar het oordeel van de experts voor herstel vatbaar zijn.
 • voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde worden op basis van marktwaarde vergoed.
 • de schade aan gehuurde voorwerpen wordt vastgesteld op de vergoeding die aan de verhuurder verschuldigd is.
 • indien delen van de verhuisgoederen vooraf door deskundigen zijn getaxeerd, geldt deze taxatie te rekenen vanaf de dagtekening van het taxatierapport gedurende 3 jaar.

 

Artikel 5 - Verhuisprijs
1. Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt gehanteerd:

 • een all-in prijs waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd met inbegrip van de overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in het tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid.
 • een urentarief op basis van nacalculatie waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de prijsvormingmethode zeer nauwkeurig worden omschreven.

2. De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden voor zover zij in de overeenkomst zijn overeengekomen:

 • het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen.
 • het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen.
 • het demonteren en monteren van meubelstukken.
 • handelingen zoals het afnemen, opnemen, loskoppelen van lampen, waterbedden, gordijnen, fornuizen, wasmachines ed. Van Leeuwen mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist.
 • de premie en vergoedingen voor de verzekering zoals bedoeld in artikel 4.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn in de verhuisprijs niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.
4. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan Van Leeuwen volgens deze voorwaarden andere kosten is verschuldigd of in verband met meerwerk. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te specificeren. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op later verzoek van de klant door Van Leeuwen te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de overeenkomst zijn overeengekomen.

 

Artikel 6 - De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand:

 • zodra de klant heeft laten weten de offerte van Van Leeuwen te accepteren.
 • indien geen offerte is uitgebracht, op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend.
 • zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan Van Leeuwen ter verhuizing ter beschikking stelt.

 

Artikel 7 - Informatieplicht van de klant
1. De klant stelt Van Leeuwen ten aanzien van de verhuisgoederen tijdig in kennis van:

 • alle zaken waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert.
 • alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt.
 • alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en/of buitenlandse instanties, zoals voorwerpen van bijzondere waarde, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens.

2. Ten aanzien van de verhuizing stelt de klant Van Leeuwen tijdig in kennis van:

 • bijzonderheden ten aanzien van de nieuwe woonlocatie.
 • andere zaken en omstandigheden die voor Van Leeuwen van belang zijn te weten ten behoeve van de verhuizing.

 

Artikel 8 - Verplichtingen van Van Leeuwen
1. Van Leeuwen is verplicht:

 • de verhuisgoederen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plaats af te leveren en wel in de staat waarin zij hem ter beschikking zijn gesteld.
 • een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien.

2. De verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de opgegeven bestemmingsplaats zijn afgeleverd.

 

Artikel 9 - Gevaarlijke zaken of stoffen
1. Als de klant aan Van Leeuwen gevaarlijke zaken of stoffen als bedoeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant Van Leeuwen inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en de te nemen voorzorgsmaatregelen aangeven.
2. Van Leeuwen heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geinformeerd, niet te verhuizen. Indien deze stoffen al ingeladen zijn, heeft hij het recht om deze stoffen op ieder tijdstip uit te laden en ongevaarlijk te laten maken op kosten van de klant.

 

Artikel 10 - Wijziging van de overeenkomst
1. De klant mag Van Leeuwen verzoeken om de overeenkomst te wijzigen. De gewenste wijziging moet voor Van Leeuwen uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering niet verstoren. De klant moet bovendien Van Leeuwen schadeloosstellen voor alle kosten die voortvloeien uit de wijziging van de overeenkomst. Indien de wijziging Van Leeuwen voordeel oplevert, brengt hij de bespaarde kosten niet in rekening.
2. Als Van Leeuwen door omstandigheden de overeenkomst niet volgens opdracht en binnen de normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij nieuwe instructies vragen aan de klant of, als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn.

 

Artikel 11 – Annuleren, opzeggen en wijzigen
1. De klant mag de overeenkomst wijzigen of annuleren doch is hiervoor schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot 30 dagen voor de verhuisdatum 15% van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering of wijziging tot 14 respectievelijk 7 dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 50 respectievelijk 75% van de verhuisprijs. Bij annulering of wijziging binnen 7 dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd. Indien de verhuizing plaatsvindt op basis van nacalculatie, geldt als verhuisprijs het geoffreerde urentarief vermenigvuldigd met het in alle redelijkheid bepaalde aantal uren.
2. Wanneer vóór of bij de aanbieding van de verhuisgoederen aan Van Leeuwen zich bij de klant omstandigheden voordoen die Van Leeuwen bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij Van Leeuwen wel bekend waren geweest, redelijkerwijs grond hadden opgeleverd de overeenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is Van Leeuwen bevoegd de overeenkomst op te zeggen.
3. De opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst.

 

Artikel 12 - Betaling
1. Betaling van de verhuisprijs dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum of, indien overeengekomen, in contanten op het moment dat Van Leeuwen de verhuisgoederen op de plaats van bestemming aflevert.
2. Indien, in geval van contante betaling, bij aanbieding van de factuur blijkt dat de klant zijn verplichting tot betaling niet voldoet, is hij gerechtigd de verhuizing op te schorten. Van Leeuwen is in dat geval bovendien gerechtigd om tot opslag en verkoop van de verhuisgoederen over te gaan, mits hij beschikt over toestemming van de rechter.
3. De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de factuur.
4. Van Leeuwen zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering, indien na 7 dagen dan nog niet is betaald, is Van Leeuwen gerechtigd de wettelijke rente en alle door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
5. Verrekening van vorderingen met de verhuisprijs is niet toegestaan.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van Van Leeuwen
1. Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is Van Leeuwen aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Dit tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die Van Leeuwen niet heeft kunnen vermijden.
2. Van Leeuwen die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt, is voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk, tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico's verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:

 • het inpakken of demonteren, dan wel het uitpakken of monteren van verhuisgoederen door anderen dan Van Leeuwen.
 • het meehelpen bij de verhuizing door anderen dan Van Leeuwen.
 • de keuze door de klant van een wijze van verpakking of uitvoering van de overeenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is.
 • de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen, het afsterven van planten, het verloren gaan van bankpapier,waardepapieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en verzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan Van Leeuwen heeft overhandigd.
 • het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en mechanische apparatuur.

3. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met vereiste spoed in ontvangst neemt, dan wel voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is Van Leeuwen gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening van de rechthebbende op te slaan.
4. Van Leeuwen is onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet-nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 8 van deze voorwaarden.

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid van de klant
1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die Van Leeuwen lijdt tengevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikelen 7 en 9 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen.
2. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan Van Leeuwen indien door toedoen of nalaten van de klant de overeenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 11 van toepassing.
3. De klant zal Van Leeuwen op diens eerste verzoek vrijwaren in geval Van Leeuwen door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel - strafrechtelijke boetes daaronder meebegrepen - op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst door Van Leeuwen. Dit indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel wederrechtelijk bevinden van verdovende middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d.

 

Artikel 15 - Schademelding
Indien bij aflevering van de verhuisgoederen beschadigingen worden geconstateerd, dient de klant deze terstond doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na de verhuizing bij Van Leeuwen te melden. Indien Van Leeuwen niet binnen 14 dagen na de verhuizing de hiervoor bedoelde melding heeft ontvangen, wordt hij geacht de verhuizing zonder waarneembare schade te hebben uitgevoerd.

 

Artikel 16 - Schadevergoeding bij aansprakelijkheid
1. Indien een beroep op de in artikel 4 bedoelde verzekering niet mogelijk is, geldt dat de schadevergoeding die Van Leeuwen verschuldigd is wegens het niet-nakomen van de op hem rustende verplichtingen beperkt is op grond van artikel 8:1182 BW.
2. Indien Van Leeuwen in één overeenkomst op zich neemt meer dan een inboedel te verhuizen, dan geldt zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid per inboedel.
3. Schade aan de inboedel die geringer is dan euro 50 is voor rekening van de klant, voor schade aan de inboedel groter dan dit bedrag kan Van Leeuwen voor het volledige bedrag aansprakelijk gesteld worden, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
4. Alle op de overeenkomst of met die overeenkomst verband houdende vorderingen verjaren conform het BW een jaar na aflevering van de verhuisgoederen.
 

Artikel 17 - Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven binnen 1 week bij Van Leeuwen worden ingediend. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.

 

Wat kost verhuizen? Vraag nu online uw offerte op!

Online offerteContact
 

 

Save
Cookies gebruikersvoorkeuren
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Als u het gebruik van cookies weigert, werkt deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Alles accepteren
Alles weigeren
Meer informatie
Analytics
Hiermee meten wij het aantal bezoekers, maar slaan geen persoonlijke data op
Google Analytics
Accepteren
Weigeren
Functionele cookies
Voor een juiste werking van de website
Joomla!
Accepteren
Weigeren